Trello hoạt động thông suốt dù bạn ở nơi đâu.

Mobile Trello board

Di động

Tải về trên App Store

Tải về trên Google Play

Trello Board on Desktop

Máy tính bàn

Tải về trên App Store

Tải từ Microsoft

Trello được hỗ trợ trong những trình duyệt hiện đại này.

Chrome icon

Chrome

mới nhất

Firefox icon

Firefox

mới nhất

Edge icon

Edge

mới nhất

Safari icon

Safari

mới nhất