Skip to main content
Biểu phí

So sánh các gói và biểu phí

Dù nhóm của bạn có 2 hay 2.000 người thì với mô hình giá linh hoạt của Trello, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần.

Chương 8

Cách tùy chỉnh quyền xem bảng điều khiển và báo cáo trong Trello

Trello Enterprise giúp lãnh đạo và các bên liên quan khác luôn dễ dàng hiểu rõ tình hình.

Trong khi các nhóm có thể dành nhiều ngày để giải quyết đủ loại tác vụ trong Trello Enterprise, lãnh đạo có thể cần phải truy cập Trello để xem xét ở cấp cao về công việc đang diễn ra trên toàn doanh nghiệp. Điều may mắn là Trello Enterprise giúp lãnh đạo và các bên liên quan luôn dễ dàng hiểu rõ tình hình.

Cung cấp thông tin chuyên sâu cho người lãnh đạo

Cấp độ thông tin cần thiết đối với người lãnh đạo hoặc bên liên quan là không giống nhau. Một số người lãnh đạo sẽ ưu tiên xem vị trí của các dự án ở cấp độ cao thực tế, trong khi người lãnh đạo khác có thể thích tìm hiểu sâu hơn về tình hình thực hiện các tác vụ trong nhóm.

Với Trello Enterprise, bạn có khả năng tùy chỉnh cách trình bày thông tin quan trọng với người lãnh đạo và bên liên quan. Cho dù là việc cấp quyền truy cập bảng, tạo bảng dạng xem chính hoặc xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh, giải pháp luôn sẵn có cho tất cả mọi người.

Sau đây là một số ví dụ về người lãnh đạo và cách tiếp cận quyền xem khả thi:

 • Trưởng nhóm. Các trường nhóm có thể giám sát toàn bộ Không gian làm việc và cần quyền xem bảng, tác vụ và thành viên trong không gian đó.
  • Các dạng xem nâng cao. Các dạng xem Lịch trình và Lịch cung cấp cho trưởng nhóm thông tin chuyên sâu cấp cao về các thẻ trong một bảng cụ thể. Dạng xem Bảng cho phép xem ở cấp cao tương tự nhưng trên tất cả các bảng trong Không gian làm việc.
  • Báo cáo. Dạng xem Bảng điều khiển và Báo cáo trong Không gian làm việc cung cấp trực quan hóa dữ liệu tương tác dựa trên các số liệu, ví dụ như thẻ trên mỗi thành viên nhóm và thẻ trên mỗi nhãn. Bạn còn có thể xuất dữ liệu này.
  • Tự động hóa. Thiết lập Butler để gửi thông báo tự động khi thao tác cụ thể diễn ra trên bảng. Ví dụ: khi thẻ được di chuyển vào danh sách "Đã xong" hoặc khi thẻ vượt quá ngày hết hạn được chỉ định.
 • Cấp lãnh đạo điều hành. Cấp lãnh đạo này muốn biết rằng Trello đang trợ giúp các nhóm hoàn thành công việc và cần quyền xem khối lượng công việc được hoàn thành và các tính năng được sử dụng.
  • Bảng điều khiển. Dạng xem Bảng điều khiển cung cấp số liệu cụ thể, ví dụ như thẻ trên mỗi danh sách hoặc thẻ trên mỗi nhãn. Bảng điều khiển còn có tính năng báo cáo theo lịch sử, cho phép người lãnh đạo xem các số liệu này trong khung thời gian rộng hơn.
  • Báo cáo tùy chỉnh. Nếu bạn có tài nguyên phát triển, bạn có thể sử dụng API mở của Trello cho việc xây dựng các truy vấn tùy chỉnh để kéo dữ liệu mà lãnh đạo cấp cao đang tìm.

Chỉ định người lãnh đạo làm người quan sát của bảng

Mời các người cộng tác và bên liên quan bên ngoài tham gia một bảng cụ thể. Đây là lựa chọn phù hợp với những người lãnh đạo ưu tiên xem xét sâu hơn về vị trí của các tác vụ.

An image showing how to add observers to a Trello board

Khi gửi lời mời, chỉ định trạng thái Người quan sát cho người lãnh đạo và các bên liên quan. Những cá nhân đó có thể xem chi tiết thẻ và bình luận trong nguồn cấp hoạt động của thẻ.

Tạo bảng chính

Với bảng chính, đồng bộ các thẻ cụ thể trong một Không gian làm việc vào cùng một dạng xem—dạng xem chính. Bảng này phù hợp với những người lãnh đạo muốn tập trung thông tin cụ thể hoặc chỉ muốn biết những tác vụ, thông tin chuyên sâu hoặc nội dung phê duyệt cần giải quyết.

Đặc biệt: Bảng này còn giúp bạn tiết kiệm nhiều giờ thu thập nội dung cập nhật để gửi email.

An image showing an example of a master board in Trello

Bạn có thể tạo các bảng chính bằng Tiện ích bổ sung Unito. Tích hợp này sử dụng tính năng đồng bộ hai chiều, mọi thay đổi được thực hiện ở thẻ trong bảng chính sẽ lưu chuyển đến bảng gốc của thẻ và ngược lại.

Tùy chỉnh các dạng xem bảng điều khiển

Dạng xem Bảng điều khiển cho bạn cách thức nhanh chóng và mạnh mẽ để gửi nội dung cập nhật tùy chỉnh đến lãnh đạo. Dạng xem này phù hợp với người lãnh đạo muốn xem số liệu quan trọng ở cấp cao, còn tùy chọn xem chi tiết số liệu dành cho người lãnh đạo muốn tìm hiểu sâu hơn.

An image showing an example of the dashboard view of a Trello board

Việc trực quan hóa các số liệu quan trọng như ngày hết hạn, thẻ được gán và thẻ trên mỗi danh sách giúp thúc đẩy sự tự tin của người lãnh đạo và bên liên quan đối với quỹ đạo của dự án; ngoài ra còn giúp người lãnh đạo dễ dàng hiểu rõ năng lực của nhóm và tỷ lệ giữa tác vụ và thành viên nhóm.

Tận dụng các tích hợp ứng dụng để phân tích nhiều hơn

Bạn có thể bật các Tiện ích bổ sung được thiết kế để phân tích và báo cáo nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu báo cáo cụ thể. Ví dụ: Bảng điều khiển của Screenful có thể giúp nhóm phát triển cung cấp báo cáo về các sprint và bản phát hành trước đây hoặc giúp nhóm bán hàng theo dõi vòng đời khách hàng tiềm năng và chu kỳ bán hàng.

An image showing Trello Power-Ups for analytics and reporting

Người lãnh đạo và bên liên quan có thể nhận thông báo tại vị trí hiện tại—chẳng hạn như trong email hoặc Slack. Ví dụ: bạn có thể nhận cảnh báo của Trello trong Slack bằng cách bật Tiện ích bổ sung Slack. Ví dụ: gửi tin nhắn đến một kênh Slack cụ thể bất kỳ khi nào thành viên nhóm di chuyển thẻ vào danh sách Đã hoàn thành. Sau đó, người lãnh đạo hoặc khách của kênh đó có thể quét tìm cuộc trò chuyện trên Slack và nhập vào một thẻ cụ thể để thêm chi tiết được yêu cầu.

An image showing the Slack Power-Up for Trello

Biết rõ các tùy chọn báo cáo của bản thân

Trello cung cấp nhiều phương tiện báo cáo. Một số tùy chọn có trong Không gian làm việc, một số tùy chọn khác trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Enterprise và một số tùy chọn khả dụng khi khách hàng truy vấn đến API của Trello.

Báo cáo trong Không gian làm việc

Báo cáo trong Không gian làm việc giới hạn ở một Không gian làm việc cụ thể. Hiện tại, bạn không thể báo cáo trên nhiều bảng trong nhiều Không gian làm việc khác nhau.

 • Các dạng xem nâng cao. Các dạng xem Bảng và Lịch trình cung cấp thông tin chuyên sâu về khối lượng tác vụ và phần việc được giao cho một bảng hoặc trên nhiều bảng trong một không gian làm việc.
 • Báo cáo trong Không gian làm việc. Nhận phân tích nhanh về các thẻ sắp tới và đến hạn, thẻ được thành viên Không gian làm việc chỉ định và thẻ theo nhãn. Bạn có thể xuất những kết quả này. Chọn Báo cáo trong Không gian làm việc cho Không gian làm việc mong muốn từ màn hình Trang chủ để truy cập Báo cáo trong Không gian làm việc.
Nhật ký kiểm toán bảng điều khiển Enterprise

Xem và xuất hoạt động của Quản trị viên Enterprise từ tùy chọn Nhật ký kiểm toán trong menu điều hướng bên của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Enterprise. Các thao tác được thu thập trong nhật ký kiểm toán bao gồm (nhưng không giới hạn ở) những thay đổi tư cách thành viên, quyền và cài đặt trên toàn Enterprise và Tiện ích bổ sung Quản trị.

Báo cáo API tùy chỉnh

Bạn đang có sẵn nhà phát triển? Bạn có thể khám phá tính năng báo cáo tùy chỉnh với tất cả điểm cuối của Trello bằng cách làm việc trực tiếp với API của chúng tôi.

Giờ bạn đã biết được một số cách để cập nhật tình hình cho lãnh đạo, chúng ta sẽ tiếp tục với việc tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Quản trị viên Enterprise và Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Enterprise.